Millainen on ihmistä arvostava kulttuuri ja miten se liittyy resilienssiin?

Millainen on ihmistä arvostava kulttuuri ja miten se liittyy resilienssiin? Entä mistä asioista resilientin, uudistumiskykyisen organisaation tunnistaa seesteisempinä aikoina?
 
Uusiseelantilaiseen tutkimukseen pohjautuen ja
Työterveyslaitoksen näkemystä lainaten:
– resilientti oganisaatio keskittyy
muutosvalmiuteen ja sen kehittämiseen, ennakointiin ja varautumiseen,
– organisaatiossa on paljon panostusta siihen,
että yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä ja välillä on hyvää ja
– resilientissä organisaatiossa on ihmistä
arvostava johtaminen ja kulttuuri.
 
Ihmistä arvostavaan johtamiseen ja kulttuuriin kuuluvat muun muassa seuraavat organisaation arjessa näkyvät asiat:
 
– Henkilöstön mielipiteitä kuullaan ja huomioidaan aina silloin kun käsitellään asioita, jotka koskettavat heidän omaa työtään. Ihmiset otetaan mukaan päätöksiin, joihin heillä on asiantuntijuutta. ->Päätöksenteon harjoittelu arjessa lisää kykyä tehdä päätöksiä kriisin tullen.
 
– Rauhallisina aikoina kannustetaan ihmisiä kokeilemaan arjessa uusia tapoja toimia. ->Luovuus on yksi olennainen resilienssiin vaikuttava tekijä.  
 
– Organisaation johtamiskulttuuri on ihmislähtöinen, siellä kuunnellaan aktiivisesti ja puhutaan myötätuntoisesti ja aidosti. Työyhteisössä työskentely koetaan psykologisesti turvalliseksi.
Jokainen saa olla oma itsensä eikä henkilökohtaista riskinottoa tai virheitä tarvitse pelätä. ->Tämä vaikuttaa erityisesti vaativassa ja
nopeatahtisessa työympäristössä menestymiseen.
 
– Organisaatiossa vahvistetaan vahvaa, toivoa ylläpitävää ja henkilöstöä kuuntelevaa kriisijohtamista. ->Johtamistyyli vaikuttaa ryhmän resilienssiin kriisitilanteessa erityisesti myönteisten ja kielteisten tunteiden kautta.
 
Summa summarum: Kun työntekijät tuntevat olevansa
arvostettuja, heillä on enemmän resilienssiä ja yrityskin on uudistumiskykyisempi.
 
Miten ihmisten arvostus näkyy teidän arjessa?