Valmennukset

Inhimillisen työelämän valmennukset

Valmennusten sisältö pohjautuu sekä valmentajan vahvaan työ- ja opiskelutaustaan että ajankohtaiseen ammatilliseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Valmennuksissa voidaan käyttää toteutustapoina muun muassa yrityksen tiloissa kasvokkain tapahtuvia valmennustilaisuuksia tai työpajoja, verkkoluentoja,  vertaisoppimista, pari- ja ryhmätyöskentelyä ja erilaisia yksilötehtäviä. Valmennuskokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden pohjalta.

 

Valmennuskokonaisuuteen voidaan liittää yksilöllinen valmennusprosessi, joka toteutetaan psyykkisen valmennuksen keinoin. 

 

Esimerkkejä valmennusten tavoitteista

1

Inhimillinen johtaminen

Valmennuksen tavoitteena on kehittää organisaatiossa inhimillisen johtamisen kulttuuria ja käytänteitä sekä auttaa osallistujia kehittämään tietoisuus- sekä itsensä johtamisen taitojaan ja vahvistamaan inhimillistä vuorovaikutuskäyttäytymistään erilaisten esimerkkien,  harjoitusten ja reflektoinnin avulla. Valmennusohjelmaan kuuluu  jokaiselle osallistujalle tarjottava yksilöllinen coaching-prosessi psyykkisen valmennuksen menetelmiä hyödyntäen sekä pari-/ryhmätyöskentely valmennussessioiden välillä. Kohderyhmä: Esihenkilöt

 

2

Organisaation resilienssi

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja oman resilienssin sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen, lisätä ymmärrystä organisaation resilienssiin ja resilienttiin kriisijohtamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä auttaa osallistujia löytämään keinoja oman tiiminsä resilienssin lisäämiseksi. Valmennukseen kuuluu yksilöllisesti tehtävä ennakkotehtävä. Valmennusohjelmaan voidaan myös liittää  jokaiselle osallistujalle tarjottava yksilöllinen coaching-prosessi psyykkisen valmennuksen menetelmiä hyödyntäen. Kohderyhmä: Esihenkilöt

3

Tiimin hyvinvointi

Stressinhallinta ja palautuminen on nykypäivänä hyvin ajankohtainen valmennusteema. Valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä  tiimityöhön sisältyvistä kuormitus- ja voimavaratekijöistä ja tunnistaa stressin syyt ja haittavaikutukset.  Yhdessä tiimin kesken pohditaan myös hyvän tiimin ja tiimin jäsenen tuntomerkkejä ja tehdään suunnitelma tiimin kehittymiseksi. Valmennusohjelmaan voidaan liittää  jokaiselle osallistujalle tarjottava yksilöllinen coaching-prosessi psyykkisen valmennuksen menetelmiä hyödyntäen. Kohderyhmä: Tiimit

Esittelyvideot

TULOSSA: Kerron videoilla hieman tarkemmin, mitkä ovat lähestymistapani kyseisiin valmennuskokonaisuuksiin ja millä tavoin voin auttaa organisaatiotasi kunkin käsiteltävän teeman osalta:

– Millaista on inhimillinen johtaminen? 

– Miten esihenkilö voi vahvistaa tiiminsä resilienssiä? 

– Kuinka pitää huolta omasta ja tiimin hyvinvoinnista haastavissa olosuhteissa?

Video

Lokakuu 2022

Miten esihenkilö voi vahvistaa tiiminsä resilienssiä?

Tämän videon tavoitteena on kuvata, mitä tarkoitetaan yksilön ja organisaation resilienssillä, mitä esihenkilö voi tehdä vahvistaakseen tiiminsä resilienssiä ja millaista on resilientti kriisijohtaminen.

Uusi: Video

Joulukuu 2022

Miksi inhimillinen johtaminen on tärkeää?

Tällä videolla kerron, miksi inhimillinen johtaminen on tärkeää niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin. Lisäksi kuvaan inhimillisen organisaation ja johtamisen tunnusmerkkejä ylätasolla. (Yksityiskohtaisemmat kuvaukset säästän myöhempiin videoihin)

Katso video

Tulossa: Video

Alkuvuosi 2023

Kuinka pidät huolta omasta ja tiimisi hyvinvoinnista haastavissa olosuhteissa?

Tällä videolla annan muutamia vinkkejä, kuinka voit pitää paremmin huolta omasta hyvinvoinnistasi, ja millä tavalla esihenkilönä huomioit myös tiimisi hyvinvoinnin haastavina aikoina tai esimerkiksi uusissa työolosuhteissa (esim. hybridityömalli).

Katso video